Se no toxal hai auga no marzal, as fontes terana ata o otoñal