Predícame, Pedro; predícame Frade. Por unha orella me entra e pola outra me sae